Vänersamverkan

Vänerns kust och skärgårdsområde bildar tillsammans en mycket lång kuststräcka, vars längd motsvarar havskusten i väster från Norska gränsen till Skåne. Samtliga skärgårdar är Natura 2000-områden och flera vikar är Ramsarområde enligt den internationella våtmarkskonventionen. Vänern har genom sin havsliknande insjömiljö unika naturvärden även i ett internationellt perpektiv.

Samverkan och gemensamma bedömningar är nödvändiga för att vi skall kunna överlämna en Vänernatur med höga natur- och rekreationsvärden till framtida generationer.

Mål för Vänersamverkan

• Verka för att intresset för och kunskapen om Vänern ökar och fördjupas.
• Identifiera, kartlägga och studera specifika naturtyper och andra förhållanden och omständigheter i Vänern vars bevarande är förutsättningar för biologisk mångfald och ett berikande friluftsliv.
• Verka för de av Vänerns vattenvårdsförbund uppsatta miljömålen för Vänern ”Vänermålen” förverkligas.
• Verka för en ökad regional och kommunal samverka och gemensamt synsätt i Vänerfrågor.
• Värna naturvårdens och friluftslivets intressen vid tillämpningar av den nya strandskyddslagen.
• Bevaka konsekvenserna av den nya regleringsstrategin för Vänern och verka för erforderliga förändringar med hänsyn till naturvårdens och friluftslivets intressen.
• Bedöma och avge yttranden avseende vindkraftlokaliseringar.
• Verka för naturskydd och ”ostörda områden” vid turismsatsningar vid Vänern. Föreslå ”hänsynsområden” i några Vänerskärgårdar.

 

Kontaktperson:
Bengt Brunsell
bengt.brunsell@telia.com
Tfn 0550-127 11, 070-678 78 32