Yttranden och andra handlingar

Här ligger en del av de handlingar som vi vill delge medlemmar och andra intresserade. Det är bl a yttranden över planerade förändringar för nyttjande av mark och natur m.m.

I många fall är naturskyddsföreningen den enda oberoende intressenten inför en förändring kring miljö- och natur. Vi uppfyller därför en viktig roll med våra uttalanden, där vi kan belysa aspekter utan att intresse för egen personlig eller branchinriktad vinning får övertag. Det är mycket värdefullt, exempelvis för att våra växter och djur och våra ofta rena vatten, inte kan tala för sig själva.

I många fall får föreningen möjlighet och kan själva ta initiativ till att yttra oss i olika samhällsfrågor och remisser. Vi är då en intressent som vilken som helst. Däremot, när olika myndighetsbeslut fattas, är det oftast en särskilt berörd grupp med personer eller organisationer, så kallade sakägare, som exempelvis får överklaga, det vill säga som har talesrätt i frågan.

I 16:e kapitlet 13 § miljöbalken, framgår att en ideell organsation har talesrätt mot beslut enligt miljöbalken om föreningen har till syfte att tillvarata naturskydds- eller miljöskyddsintressen, inte är vinstdrivande, har bedrivit verksamhet i Sverige under minst tre år och har minst 100 medlemmar. Värmlands länsförbund har ca 4000 medlemmar och kan i samverkan företräda såväl kretsarna som medlemmarna i länet. Flera av våra lokala kretsföreningar uppfyller även villkoren för att få yttra sig och ha talesrätt i frågor där beslut tagits enligt miljöbalken.

Det kan vara av värde, då denna bestämmelse är ganska okänd för exempelvis vissa kommuner, att särskilt hänvisa till lagtexten som visar att naturskyddsföreningen har denna talesrätt, i den skrivelse där exempelvis en överklagan av ett beslut framförs.

Yttranden och andra handlingar

2012

Sep 2012 Yttrande över Bergviks skogs vindkraftprojekt Grävlingkullarna i Filipstads kommun

2011

Maj 2011 Samrådsyttrande Vindbruk Filipstad 25 maj 2011

Överklaganden

Maj 2011 Gruvöns Bruk

Feb 2011 Yttrande utvidgat strandskydd
Jan 2011 Samrådsyttrande Vindpark Vänern_28 jan_2011

2010
Aug 2010 Samrådsyttrande_Luftledning Säffle_10 aug_2010

 

Underlag för yttranden

Naturskyddsföreningens riksanställda arbetar bland annat med att utifrån de lokala krestarna och länsförbundens önskemål ta fram policies och rapporter. Dessa utgör värdefulla underlag, en policy visar på föreningens syn inom t.ex ett verksamhetsområde. En policy ger riktlinjer för län och kretsar med argument för att våga ta i och ställa krav, eller kanske om det finns skäl att begränsa sig, när vi t.ex. yttrar oss över hur Sveriges olika sakfrågor inom natur- och miljö ska hanteras.

Naturskyddsföreningens policydokument

Rapporterna som de riksanställda tar fram bygger på omvärldsbevakning, undersökningar och utredningar. De innehåller iakttagelser av värdefulla forskningsresultat inom sakområdet. Rapporterna kan ge värdefulla och starka argument och värden som beskriver tillståndet inom sakområdet. I yttranden kan det ibland finnas skäl att nämna ett eller flera tillstånd för ett sakområde för att få de som ska ställning att vakna upp och tänka efter.

Naturskyddsföreningens rapporter

Andra lokala kretsar och länsförbund skriver också yttranden. Dessa kan innehålla utmärkta argument och krav, men behöver naturligtvis belysas med kritisk blick så att exempelvis geografiska beskrivningar, namn och tillstånd som saknas för er del, inte kopieras, skriv av istället för att kopiera. I nuläget kan vårt bästa tips vara att söka med orden ”yttrande” + ”naturskyddsföreningen” t.ex. på google. Lägger ni till sakområdesord kan ni missa något men får säkert ändå många bra träffar. Många kretsar och länsförbund lägger ut sina yttranden på sina web-sidor.