Nya naturreservat 2016

Naturreservat bildas för att långsiktigt bevara och utveckla natur som är av särskilt stort värde för djur, växter och människor. I Sverige finns i dag drygt 4 000 naturreservat och i Värmland län finns  nu 172 naturreservat. och de blir ständigt fler.
Den reservatsbildning i skogsmark som bedrivs av landets länsstyrelser är ett uppdrag som är kopplat till miljömålsarbetet, den samlade benämningen för den kraftsamling vi alla är delaktiga i, för att försöka motarbeta den fortgående miljöförstöringen och nå fram till ett ekologiskt hållbart samhälle inom en generation.
De miljökvalitetsmål som reservatsbildningen gäller är främst mål 12 ”Levande skogar” och mål 16 ”Ett rikt växt- och djurliv”. Länken nedan går till en förteckning över de värmländska reservaten.

Värmlands naturreservat