Miljörätt

Många av föreningens kretsar är ständigt engagerade i arbetet med att se till att miljölagarna följs runt om i länet. Medlemmar granskar planer på avverkningar, nya industrier, köpcentra, vägar och mycket annat. Ofta lyckas vi på det sättet styra bort miljöfarliga och hälsofarliga projekt innan det ens hunnit bli rättssak av dem.
Naturskyddsföreningen inriktar sig främst på miljörättsliga ärenden där stora värden för natur och mänsklig hälsa står på spel och sådana fall som är strategiskt viktiga för att åstadkomma vägledande prejudikat. Ofta sammanfaller dessa målsättningar.
I Naturskyddsföreningen i Värmland arbetar vi framför allt med strandskydd och vindkraft samt yttrande, överklaganden och skrivelser inom många andra natur- och miljöområden.

Strandskydd
Strandskydd är fortsatt ett prioriterat område för Värmlands länsförbund. Under året kommer kommunerna att börja komplettera sina översiktsplaner med tematiska tillägg för att redovisa områden för ”landsbygdsutveckling” d.v.s. områden där strandskyddet upphävs och vi kommer dessutom att fortsätta att bevaka länsstyrelsens arbete med det utökade strandskyddet. Vi hoppas att vi kan vara med och hjälpa kretsarna att bevaka naturvården och friluftslivets intressen i strandskyddsfrågan.

Länsförbundet har engagerat sig i frågan om det utvidgade strandskyddet och skrivit ett yttrande till Länsstyrelsen om detta, ”Yttrande utvidgat strandskydd”.

Yttrande utvidgat strandskydd

Vindkraft
Samrådsyttrande_Säffle_10 aug_2010
Samrådsyttrande Vindpark Vänern_28 jan_2011

Samrådsyttrande Vindbruk Filipstad 25 maj 2011

Överklaganden

Gruvöns Bruk

Kontaktpersoner:

Bengt Brunsell, bengt.brunsell@telia.com, tfn 0550-127 11, 070-678 78 32