Lövträdsrika öar blir Naturreservatet Krokstadön

Länsstyrelsen Värmland har fattat beslut om bildandet av naturreservatet Krokstadön. Syftet är att skydda de lövträdsrika öarna och branta barrskogssluttningarna i östra delen av sjön Värmeln.
Naturvärdena är kopplade till den höga andelen lövträd på öarna, gamla tallar, samt att det finns byggnader med lokal historik.
Reservatet ligger i Arvika och Kils kommun.

Lövträd och grönska i skogsdunge

Större delen av det 929,1 hektar stora reservatet utgörs av vatten och 211,5 hektar av området är skogsmark. Området har länge varit känt för sin vackra natur och höga naturvärden. Naturvärdena är kopplade till den höga andelen lövträd på öarna, vilka är viktiga för många arter som till exempel skogsduva och olika insekter samt lavar, mossor och svampar. Det finns också gamla tallar som är viktiga för häckande fåglar och insekter som raggbock och reliktbock.

På en av öarna, Krokstadön, finns byggnader med lokal historik. Länsstyrelsen kommer att ordna brygga och rastplats på ön för att underlätta för besökare. En lokal förening har bildats, Krokstadöns vänner. De kommer att bedriva aktiviteter som ytterligare bidrar till att bevara byggnaderna och visa upp traktens natur och kulturvärden. Naturreservatet ligger i både Arvika och Kils kommun och gränsar dessutom mot Grums kommun.

Äldre rödtimrad stuga i grönskande miljö, Krokstadön

Krokstadön är ett reservat som du når bäst med båt. Skogsområdena i norr är väldigt fina att besöka, men Länsstyrelsen ordnar inga stigar eller någon parkeringsplats för den delen av området.
Beslutet togs 14 januari 2016 511-421-2012

Fotnot: Naturreservat bildas för att långsiktigt bevara och utveckla natur som är av särskilt stort värde för djur, växter och människor. I Sverige finns idag drygt 4000 naturreservat och i Värmland län får vi nu 172 naturreservat med Krokstadön.
Den reservatsbildning i skogsmark som bedrivs av landets länsstyrelser är ett uppdrag som är kopplat till miljömålsarbetet, den samlade benämningen för den kraftsamling vi alla är delaktiga i, för att försöka motarbeta den fortgående miljöförstöringen och nå fram till ett ekologiskt hållbart samhälle inom en generation. De miljökvalitetsmål som reservatsbildningen gäller är främst mål 12 ”Levande skogar” och mål 16 ”Ett rikt växt- och djurliv”.

Vill du veta mer om andra naturreservat i Värmland så finns presentationer av dessa under i länken nedan.

Naturreservat i Värmland

Beslut Krokstadön
Karta Krokstadön
Översiktskarta Krokstadön